partneři:
záštita:
mediální partneři:
organizátoři:

Konference ARVe 2015

je koncipována jako odborné a společenské setkání zahrnující dvě základní roviny. Tou první je několik specializovaných přehledových přednášek, a tou druhou akt udělování prestižního rezortního vyznamenání – Medaile Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále českého, za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy.
Přednáškový blok

Konference proběhla ve velkém sále budovy MPO (Na Františku 32, Praha 1)
ve čtvrtek 11. června 2015 v době od 14:00 do 19:00 hod. s následujícím programem:

14:00
15:30
vystoupení ministra Jana Mládka a následné tři expertní přednášky s diskuzí na téma vývoje našeho průmyslu a technického vzdělávání (průmysl 4.0, globální trendy a nezastupitelnost člověka v inovativních technologiích)
15:50
17:10
slavnostní akt udílení medailí
17:10
19:00
recepce (networking) – přísálí a salonky

v přednáškovém bloku vystoupili:

Generic placeholder image

Jan Mládek
ministr průmyslu a obchodu

Ambice a vize českého průmyslu

• výjimečné postavení českého průmyslu při tvorbě HDP a přidané hodnoty
• Česko není montovnou a takové případné chápání musí být změněno
• nové procesy a koncepty rozvoje průmyslu stojí na pilířích inovace a vzdělanosti, na zkušenostech a flexibilitě inženýrského umu
• jakékoliv zaváhání v přizpůsobení se trendům rozvoje jak v inovacích a jejich aplikacích, tak v rozšiřování kvality vzdělanosti se může vymstít
• díky pozic a síle našeho průmyslu je citlivost na zachycení změn v rozvoji rozhodující, ale máme na to, abychom svoji pozici udrželi a rozvíjeli, aby prestiž Česka rostla

Generic placeholder image

Vladimír Mařík

ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, předseda Výzkumné rady Technologické agentury ČR

Industrie 4.0: Výzvy a hrozby

Německá vládní iniciativa Industrie 4.0 je motivována technologickým pokrokem, zejména konvergencí a prorůstáním komunikačních, výpočetních a automatizačních technologií. Pro český průmysl tato iniciativa přináší řadu výzev, zejména v oblasti technologické, organizační i v oblasti lidských zdrojů. Všechny tyto výzvy vyžadují dlouhodobý koncepční přístup, v opačném případě se mění v hrozby. Proto je zapotřebí reagovat již dnes, začít se podřizovat koncepcím i standardům Industrie 4.0, jinak ve střednědobém výhledu můžeme ztratit jako subdodavatelé německého trhu na konkurenceschopnosti. Je třeba budovat národní centra technologické podpory zavádění Industrie 4.0, např. z prostředků OP PIK. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat výchově nového typu inženýrů, kteří budou ovládat interdisciplinární myšlení opírající se o teorii rozsáhlých distribuovaných výrobních a logistických systémů schopných autonomní činnosti bez centrálního řídícího elementu.

Generic placeholder image

Jaroslav Doležal

emeritní National Executive společnosti  Honeywell v České republice

Lidský faktor neztrácí svoji důležitost

Ve světě stále více zahlcovaném a pohlcovaném informacemi a technologiemi se na první pohled jaksi vytrácí vliv lidského činitele a jeho stále zásadní a nezastupitelný vliv a význam. Současné výdobytky vědy a techniky jsou sice úžasná věc, ale relevantní vize a snaha o jejich implementaci ještě dlouhou dobu budou člověka-zprostředkovatele a člověka-dohlížitele v té které fázi nutně vyžadovat. Je také více než zřejmé, že i jeho role se budou vyvíjet a dosti odlišovat od dnešních standardů a pracovních popisů.

Generic placeholder image

Petr Knap

Partner, EY Česká republika

České podnikání ve světle hlavních světových trendů

Svět je stále více globálně propojený a řada z určujících trendů je patrná i v České republice. Mezi jinými jsme svědky rychle se rozšiřujících technologických možností ve světě kolem nás i pokračující globalizace této stále více digitalizované světové ekonomiky. Tyto trendy dobře sledují a využívají ve svůj prospěch i úspěšní čeští podnikatelé. To jsme mohli vypozorovat v průběhu 15 ročníků české verze soutěže EY Podnikatel roku. Na vzorku úspěšných účastníků můžeme demonstrovat kreativitu a životaschopnost českého podnikání. Také se můžeme inspirovat schopností těch nejlepších kormidlovat ve vzbouřených vodách evropské či světové ekonomiky a tak úspěšně posilovat páteř české ekonomiky.

Udělování medaile

Charakteristickým rysem konferencí ARVe je nedílné spojení se slavnostním ceremoniálem udílení Medaile Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále českého, za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy vybraným významným českým i zahraničním osobnostem.
Vyznamenání obdrželi:

Fotogalerie

Kontakt

řídící výbor

Jiří Marek, předseda
Tel.: +420 777 115 001
jiri.marek@jmm.cz
Eduard Metela
Tel.: +420 606 873 507
office@cmtechnika.cz
Anna Zvelebilová
Tel.: +420 607 969 803
anna.zvelebilova@cmtechnika.cz